onko sähköauto bensa-autoa vihreämpi valinta?

Taneli Ikonen Nordic Plug

TANELI IKONEN 4 MINUUTIN LUKU 

27.06.2022

Ilmastonmuutos tunnustettiin globaaliksi ongelmaksi 2000-luvulla, ja osittain sen myötä liikenteen hiilidioksidipäästöihin alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Uusien polttoaineiden, pienempien moottoreiden ja ekologisemman ajotavan lisäksi sähköajoneuvot ovat yksi selkeä ratkaisu päästöjen vähentämiseen. 


Sähköautojen ekologisuus on kuitenkin herättänyt keskustelua sekä puolesta että vastaan. Jotkut epäilevät sähköautoilun autuutta ja sitä onko sähköauto oikeasti vihreämpi valinta? Tähän kysymykseen perehdymme tässä artikkelissa.

sähköauton päästöt polttomoottoriin verrattuna

Suomalainen autokansa tuntuu jakautuvan kahteen leiriin, sähköauton puolestapuhujiin ja vastustajiin. Näiden kahden leirin välillä on käyty kiivasta keskustelua liittyen sähköautojen ja polttomoottoriautojen ekologisuuteen. Eniten mielipiteitä jakaa autojen ja akkujen valmistuksesta aiheutuvat ympäristöhaitat sekä käytön aikana aiheutuvat niin sanotut elinkaaripäästöt. Kummallakin ajoneuvoluokalla on vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta kumpi on pitkällä tähtäyksellä oikeasti ekologisempi?


Todettakoon se heti alkuun - sähköauto on ekologisempi vaihtoehto kuin bensa- tai dieselauto. Sähköautot ovat saaneet viime vuosina osakseen arvostelua niiden käytöstä sellaisissa maissa, joissa sähkö tuotetaan pääosin fossiilisilla polttoaineilla ja monet sähköautojen vastustajat perustelevat kantaansa tällä väitteellä. On täysin totta, että niin kauan kuin sähkön kokonaistuotantoon sisältyy fossiilisten polttoaineiden käyttöä, kuten vaikka kivihiiltä, sähköauto saastuttaa välillisesti ympäristöään. 


Oleellinen kysymys ei kuitenkaan ole se, onko sähköauto täysin päästötön vai ei, vaan mikä on sähköauton päästöjen suhde polttomoottoriautoon. Sähköautot ovat energiatehokkaita ja niiden käyttämä sähkö voidaan tuottaa kokonaan tai osittain uusiutuvilla energialähteillä. Tämän vuoksi niiden kokonaispäästöt jäävät merkittävästi polttomoottoriautoa pienemmiksi, jopa hiilivoimalla tuotetulla sähköllä ladattaessa. 

sähköauto päästöt.

Tutkimustiedon mukaan sähköautot tuottavat jo nyt elinkaarensa aikana vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottoriautot, riippumatta siitä, miten niiden käyttämä sähkö tuotetaan. Täyssähköautolla ajaminen ei tuota lähipäästöjä ja sähköauton lataamisen tuottama hiilidioksidirasitus riippuu siitä, miten auton käyttämä sähkö on tuotettu. Jo päästöjen kannalta keskinkertaisesti tuotetulla sähköllä ladattuna sähköauto on polttomoottoriautoa parempi, mikäli sillä ajetaan yli 146 000 kilometriä. Mitä pidemmäksi ajomatka tästä kasvaa, sen suuremmaksi sähköauton edut korostuvat.


Jokainen ajokilometri lisää polttomoottoriauton hiilidioksiditasetta, kun sähköauton kohdalla tilanne on päinvastainen. Vaikka sähköautojen valmistus synnyttää toistaiseksi enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottoriauton valmistus, niin kokonaisuudessaan sähköauton elinkaaren ottaen huomioon, se on vihreämpi valinta.


Sähköauton koko elinkaaren päästöt ovat Euroopassa noin 66-69% pienemmät kuin polttomoottoriauton. Yhdysvalloissa ero on hieman pienempi 60-68%, Kiinassa puolestaan 37-45% ja Intiassa 19-34%. Erään alan toimijan mukaan sähköauto, jonka akku on tuotettu Kiinassa ja jolla ajetaan Puolassa, tuottaa silti 37% vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottoriauto. Päästöjen määrät vaihtelevat alueittain riippuen siitä, millä tavalla käytetty sähkö on tuotettu. Kokonaisuudessaan kuitenkin oli alue mikä hyvänsä, niin sähköautojen tuottamat päästöt ovat merkittävästi pienemmät. Eroavaisuuden näiden kahden autotyypin välillä hahmottaa hyvin luvuissa, esimerkiksi täyssähköisen Chevrolet Boltin voidaan odottaa tuottavan keskimäärin 189 grammaa hiilidioksidia jokaista ajettua kilometriä kohden elinkaarensa aikana.


Kun taas bensiinikäyttöisen Toyota Camryn arvioidaan tuottavan 385 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohden. Erot sähköautojen ja bensa-autojen aiheuttamien päästöjen välillä ovat merkittäviä. Useat autovalmistajat ovat ryhtyneet jo tuumasta toimeen ja päättäneet lopettaa polttomoottoriautojen valmistuksen kokonaan lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi Volvo on kertonut lopettavansa polttomoottoriautojen valmistuksen jo vuonna 2030, Volkswagen 2035, Toyota 2040.. lista jatkuu. Euroopan komissio on esittänyt, että polttomoottoriautojen valmistus pitää lopettaa vuoteen 2035 mennessä. Vaikuttaa siltä, että länsimaisia kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän ympäristöystävällisemmät teot ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. Ratkaisujen tekeminen on tietty pakollista, jotta maapallon lämpötilan kohoaminen saadaan hidastumaan.


Polttomoottoriautoilla emme onnistu pääsemään niin alhaisiin päästölukemiin kuin mitä planeettamme luonnon ja tulevien sukupolvien pelastaminen vaatisi.

MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT SÄHKÖAUTON EKOLOGISUUTEEN?

Miten sähköauton käyttämä sähkö on tuotettu. Kuten aiemmin totesimme, suurin osa sähköautoista tuottaa vähemmän päästöjä, kuin polttomoottoriautot. Automalli ja ajotapa vaikuttavat sähkönkulutukseen, mutta suurin merkitys on tuotetun sähköenergian puhtaudella. Sähköenergian puhtaus ratkaisee kokonaispäästöt eli se, miten auton käyttämä sähkö on valmistettu ja paljonko hiiltä prosessissa on palanut. Globaalista vinkkelistä katsottuna sähköntuotannon on muututtava paljon puhtaammaksi, ennen kuin sähköajoneuvot ovat täysin päästöttömiä.


Suomen tilanne on kuitenkin globaalisti katsottuna hyvä, sillä suurin osa Suomen sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla ja töitä kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta tehdään kovasti. Hyvä uutinen on se, että myös globaalisti sähköntuotantoa työstetään ekologisempaan suuntaan. Suurimmat kivihiilen käyttömaat ovat suuruusjärjestyksessä Kiina, Intia, Indonesia, Yhdysvallat ja Australia.


Jos sinulla on sähköauto ja lataat sitä kotona kiinteällä latausasemalla, niin voit itse valita miten lataamasi sähkö on tuotettu. Sähköyhtiöt tarjoavat paljon erilaisia vaihtoehtoja ja jopa kokonaan uusiutuviin perustuvia sähkösopimuksia. Ekologisin autoilija lataa täyssähköautoa kotona itse tuotetulla aurinkoenergialla. Tämä ei ole Suomessa täysin ongelmatonta säätiloista johtuen ja aurinkosähköjärjestelmän virittäminen maksaa jonkin verran.


Sähköajoneuvojen akkujen valmistus ongelmallista. Sähköauton merkittävä valmistusrasite on sen ajoakku. Sen valmistamista varten louhitaan nikkeliä, litiumia, kobolttia ja muita raaka-aineita, joiden tuotantoon liittyy vakavia ympäristöongelmia. Kehitteillä on kuitenkin uusia akkuvaihtoehtoja, joiden avulla akkujen tuotannosta saataisiin ekologisempaa ja ympäristölle ystävällisempää. Nykyisin käytetyt litiumakut voitaisiin korvata mm. natriumakuilla, joiden valmistamiseen käytetään suolasta saatua natriumia, hiekan sisältämää piitä, hiiltä sekä rikkiä. Erityisen hienoa Suomalaisille on se, että yksi litiumakkujen varteenotettavista haastajista on suomalaisen Broadbit Batteriesin natriumakku.


Litiumakut ovat kuitenkin vielä ylivoimaisia, sillä ne on mahdollista ladata paljon useammin kuin muut akut. Tällä hetkellä tehokkain tapa vähentää akkujen aiheuttamaa ympäristörasitusta, on tehokas kierrättäminen. Vaikkakin sähköautojen valmistaminen aiheuttaa enemmän päästöjä akun tuotannon vuoksi, niin asialle pyritään jatkuvasti keksimään ratkaisua, jotta tulevaisuudessa ongelmaa ei enää ole.


Kierrätyksessä parantamisen varaa. Sähköauton elinkaaren tullessa päätökseen ongelmalliseksi on havaittu käytettyjen akkujen kierrättäminen. Suurin osa nykyajan sähköajoneuvoista käyttää litiumioniakkuja, jotka voivat varastoida enemmän energiaa samaan tilaan kuin mitä ennen käytetyt vanhemmat akut. Käytetyt akut sisältävät arvokkaita metalleja, jotka voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Tästä huolimatta kierrätyksessä on tällä hetkellä puutteita. Vain noin puolet akkujen materiaaleista on saatu käyttöiän jälkeen uusiokäyttöön.


Kun materiaalit saadaan uudelleen käyttöön, laskee se materiaalien louhimisen tarvetta ja pienentää akkuvalmistuksen päästöjä reilusti. Asiantuntijan mukaan litiumakkujen kierrätysprosentti on tällä hetkellä todella pieni. Innovaatiot, lisääntyvä regulaatio ja aika nostanee kierrätysprosenttia tulevaisuudessa.

suosituin sähköauton latausasema kotiin

Tulevaisuus näyttää lupaavalta

Sähköautojen näkyminen tulevaisuuden katukuvassa näyttää erittäin todennäköiseltä. Vaikkakin sähköajoneuvojen valmistusprosessissa on vielä parantamisen varaa, niin sähköautot ovat ekologisempia kuin polttomoottori-ajoneuvot. Uusia innovaatioita ja ratkaisuja kehitellään jatkuvasti, jotta sähköajoneuvojen elinkaaresta saataisiin ekologisempi.


Sähköautojen akkujen valmistukseen ja kierrättämiseen liittyviä ongelmakohtia pyritään kehittämään ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Sähköajoneuvot ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta ja tulevaisuudessa sähköautoja tullaan näkemään yhä enemmän katukuvassa. 


Siirtymä ei tapahdu hetkessä, vaan sen voidaan olettaa tapahtuvan hitaasti ja portaittain seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Autojen lisäksi tullaan näkemään muidenkin kulkuneuvojen sähköistyvän, kuten sähkömoottoripyörät. Sähköistyminen mahdollistaa fossiilisista polttoaineista luopumisen ja suunnan kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

artikkeleita avuksesi

Sähköauton kotilatausaseman valinta
latausasema kotiin

Sähköauton kotilatausaseman valinta tuottaa usein päänvaivaa. Tässä viiden kohdan tarkastuslista helpottamaan valintaasi. Yleisin kodin sähköliittymä on 3x25A, jolla voit hyödyntää enintään 11kW lataustehoa.

Sähköauton lataus tulevaisuudessa
sähköautoilun tulevaisuus

Liikenne sähköistyy ja sitä myötä uusi teknologia kehittyy kovaa vauhtia taustalla. Polttomoottoriautojen myyntikielto vuoteen 2035 mennessä mietityttää monia autoilijoita Suomessa. Lue artikkeli, miltä sähköautoilun tulevaisuus näyttää!

Nordic Plug sähköautojen latausasemavertailu 2023
parhaat kotilatausasemat 2023

Mikä on paras sähköauton latausasema kotiin vuonna 2023? Tässä tekstissä vertailimme parhaimmat kotilatausasemat, jonka avulla löydät sinulle sopivimman 11kW tai 22kW latausaseman.

asiakaspalvelumme on apunasi
  • Askarruttaako latausaseman valinta tai asennuksen mahdollisuus yritykseenne? Kysy pois!

  • Sinun ei tarvitse olla sähköinsinööri ja autamme matalalla kynnyksellä kaikissa kysymyksissä!
  • Asiakaspalvelu on auki arkisin klo 10-15 puhelimessa, chatissa ja sähköpostilla. Sähköpostitiedusteluihin vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä. Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@nordicplug.fi

Nordic Plug asiakaspalvelu Taneli

Taneli Ikonen - Nordic Plugin asiakaspalvelu